EVROPSKÁ CHARTA INFORMACÍ PRO MLÁDEŽ


Přijatá v Cascais (Portugalsko) 27. dubna 2018
dvacátým devátým Generálním shromážděním European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA).


Preambule

Žijeme ve složitých digitalizovaných společnostech a v propojeném světě, který nabízí mnoho výzev a příležitostí. Přístup k informacím, schopnost je analyzovat a využívat, je pro mladé lidi v Evropě i mimo ni stále důležitější. Práce s informacemi pro mládež jim může pomoci dosáhnout jejich cíle a podpořit jejich aktivní zapojení do společnosti. Informace by měly být poskytovány způsobem, který mladým lidem rozšiřuje možnosti výběru, podporuje jejich samostatnost a rozvíjí jejich schopnosti.

Dodržování zásad demokracie, lidských práv a základních svobod znamená právo všech mladých lidí na přístup ke komplexním, objektivním, srozumitelným
a spolehlivým informacím z různých oblastí jejich života. Právo na informace bylo uznáno ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Úmluvě o právech dítěte, v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Doporučení č. (90) 7 Rady Evropy, týkajících se informací o poradenství pro mladé lidi v Evropě. Toto právo je také základem pro činnosti související s informacemi pro mládež, jež vykonává Evropská unie.

Úvod

Práce s informacemi pro mládež pokrývá všechny oblasti, které zajímají mladé lidi. Může zahrnovat celou škálu činností (informování, poradenství, podporu, koučování, školení, vytváření sítí a odkazování na specializované služby), jejichž cílem je mladé lidi zapojit a podpořit. Tyto činnosti mohou být prováděny Informačními centry pro mládež, prostřednictvím informačních služeb pro mládež v jiných institucích nebo za použití elektronických a dalších médií. Principy této charty jsou určeny pro všechny formy práce s informacemi pro mládež. Jsou základem pro minimální standardy
a měřítka kvality, které by měly být zavedeny v každé zemi jako základní prvky komplexního, finančně zajištěného, jednotného a koordinovaného přístupu k práci s informacemi pro mládež, jenž je součástí politiky práce s mládeží.


 

Principy práce s informacemi pro mládež

1 NEZÁVISLOST

1.1 Poskytované informace jsou komplexní, nabízejí přehled dostupných možností a jsou založeny na několika ověřených zdrojích.
1.2 Poskytované informace jsou nezávislé na jakémkoli náboženském, politickém, ideologickém nebo komerčním vlivu.
1.3 Žádné zdroje financování informačních služeb pro mládež neohrožují platnost některé ze zásad této charty.

2 DOSTUPNOST

2.1 Informační centra pro mládež zaručují rovný přístup k informacím pro všechny mladé lidi.
2.2 Informační centra a služby pro mládež jsou atraktivní, snadno dostupná
a viditelná.
2.3 Poskytované informace jsou mladým lidem srozumitelné.

3 INKLUZE

3.1 Informační centra a služby jsou dostupné všem mladým lidem bez jakékoliv formy diskriminace.
3.2 Informační služby jsou poskytovány všem mladým lidem zdarma.
3.3 Informační centra a služby pro mládež usilují o oslovení všech mladých lidí způsobem, který je účinný a vhodný pro různé skupiny a jejich potřeby.

4 RESPEKTOVÁNÍ POTŘEB

4.1 Činnost Informačních center pro mládež vychází z potřeb mladých lidí.
4.2 Poskytované informace zahrnují veškerá témata, která jsou pro mladé lidi důležitá.
4.3 Každý uživatel je respektován jako jedinec a odpověď na každou otázku
je individuální, efektivní a přiměřená.
4.4 Informační síť pro mládež má dostatek lidských zdrojů, aby zajistila osobní přístup a kvalitní služby.

5 PODPORA

5.1 Poskytované informace mladé lidi posilují a podporují jejich samostatnost.
5.2 Informační centra pro mládež poskytují mladým lidem informace z oblasti mediální a informační gramotnosti a vedou je tak k bezpečnému
a zodpovědnému chování.
5.3 Informační centra a služby pro mládež podporují aktivní občanství
a společenskou participaci.

6 PARTICIPACE

6.1 Mladí lidé se podílejí na tvorbě, šíření a vyhodnocování informací o mládeži na různých úrovních a v různých formách.
6.2 Informační centra a služby pro mládež nabízejí prostor pro aktivity
peer-to-peer (rovný s rovným).
6.3 Mladí lidé jsou vyzýváni, aby poskytli zpětnou vazbu jako důležitou součást rozvoje informačních služeb pro mládež.

7 ETIKA

7.1 Informační centra pro mládež respektují právo mladých lidí na soukromí, důvěrnost, anonymitu a bezpečí.
7.2 Kritéria pro výběr informací jsou veřejná a srozumitelná. Autor a účel informací jsou jasné a viditelné.
7.3 Všechny vytvořené nebo šířené informace jsou přesné, komplexní, aktuální
a ověřené.

8 PROFESIONALITA

8.1 Informační služby pro mládež jsou poskytovány vyškoleným personálem.
8.2 Informační pracovníci mají dostatek znalostí z oblasti mediální a informační gramotnosti.
8.3 Informační centra pro mládež spolupracují s partnery z oblasti formálního
i neformálního vzdělávání, aby sledovaly potřeby, hledaly synergie, sdílely odborné znalosti a zajistily zviditelnění informací pro mládež.
8.4 Pracovníci Informačních center pro mládež spolupracují na místní, regionální, národní, evropské a mezinárodní úrovni a sdílejí osvědčené postupy
a znalosti.
8.5 Pracovníci Informačních center pro mládež umožní mladým lidem získat znalosti a dovednosti potřebné k efektivnímu využívání digitálních služeb.

9 PROAKTIVITA

9.1 Informační centra pro mládež jsou inovativní při výběru strategií, metod
a nástrojů pro oslovování mladých lidí.
9.2 Pracovníci Informačních center pro mládež mají přehled o aktuálním vývoji, znají příslušné zákony a sledují trendy mezi mladými lidmi.
9.3 Pracovníci Informačních center pro mládež jsou proaktivními hráči v oblasti médií a informací s cílem propagovat kvalitní informace pro mladé lidi.


 

 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM
 


KAPKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAK