Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov a jeho projektové pracoviště Informační centrum pro mládež Vás zvou na vzdělávací a kulturní programy v rámci projektu Multikulturní svět kolem nás 2018

Projekt zahrnuje vzdělávací, kulturní a volnočasové programy, jejichž témata souvisí s multikulturní výchovou a aktivním občanstvím.  Jednotlivé programy mají za cíl prohloubit vědomosti především mladých lidí o jiných kulturách, učit se je chápat a respektovat.
Aktivity jsou pro účastníky ZDARMA.

PODZIMNÍ ČÁST

závazná přihláška na programy

► Neformálně vzdělávací workshop s Židovským muzeem Praha

DATUM: středa 3. října 2018
ČASY: 8:00 a 10:30
MÍSTO: NZDM Bouda, T.G. Masaryka 114 nebo po domluvě uskutečnění přímo na škole
CÍLOVÁ SKUPINA: pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ (kapacita 2 x 20 osob)
LEKTORKA: Zuzana Pavlovská a kolektiv

Výběr z následujících témat dle Vašeho přání:

1. Dobrodruhy proti své vůli

Workshop je založen na dopisech československých židovských emigrantů z doby druhé světové války, které našla v pozůstalosti svého otce, Oswalda Holzera, Joanie Holzer Schirm. Účastníci programu se seznámí s kontextem doby a s důvody, proč museli jeho aktéři uprchnout z protektorátního území. Na základě četby dopisů se budou zamýšlet nad nejrůznějšími aspekty uprchlictví, do kterých patří i uprchlická politika tehdejších i současných států. Cílem programu je na příkladu židovských uprchlíků přinést kritický pohled na dnes tolik diskutované téma migrace.

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.

 2. Nevítaní cizinci

Žáci se na základě vlastního pátrání v dokumentech a následné diskuzi, seznámí s osudy konkrétních rodin z Protektorátu Čech a Moravy za 2. světové války. Jedním z výstupů programu jsou samostatné práce, ve kterých se žáci a studenti snaží s využitím nabytých informací a s využitím vlastní fantazie popsat životní příběh některé z vybraných postav.

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.

3. Ghetto Lodž

Program je interaktivní alternativou přednášky Tradice a zvyky Židů. Účastníci pracují v 5 skupinách. Každý tým samostatně studuje jedno z 5 oblastí života židů. Mladí lidé mají k dispozici texty, obrazový materiál a tématické předměty (judaika). Na konci programu každá badatelská skupina prezentuje své téma ostatním.

Témata: Běh života, Židovská kuchyně, Šabat, Židovská svatba, Pesach

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.

► Promítání dokumentů s p. Stanislavem Motlem s následnou besedou

DATUM: čtvrtek 25. října 2018

ČAS:  (10 - 11:30 již rezervováno) (13:00 – 14:30 již rezervováno) + večerní beseda pro veřejnost 18:00

MÍSTO: Městská knihovna, oddělení pro dospělé (Horní 155, Český Krumlov)
CÍLOVÁ SKUPINA: pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ (kapacita 40 osob)
LEKTOR: novinář, publicista a spisovatel Stanislav Motl
ANOTACE: Promítání tematických filmů s panem Stanislavem Motlem určené školním kolektivům.

10:30

POGROM V HOLEŠOVĚ

Co je to vlastně pogrom? Podle naučného slovníku byly takto označovány rasové nepokoje zaměřené proti Židům. Ve slovníku se dále dočteme, že pogromy se v 19. a 20. století odehrávaly například v Rusku, Polsku, Argentině či ve státech arabského světa, ale bohužel také na našem území. A dokonce později ještě i v Československu. Například v Holešově. A co víc – právě hlavními aktéry tohoto pogromu, který si vyžádal dokonce i lidské životy, byli vojáci  v uniformách Československé armády.

(Stopáž: 28 minut)

13:00

SÁM MEZI VRAHY

Je září 1944. Slovenské národní povstání bylo potlačeno. Do hor nedaleko Banské Bystrice prchá několik židovských rodin. Je mezi nimi i tehdy sedmnáctiletý Alex Breuer. Uprchlíci jsou však dostiženi příslušníky Pohotovostních oddílů Hlinkových gard, zuřivých fašistů, kteří pátrají především po prchajících Židech. Alex Breuer má však u sebe falešné doklady. Vsadí vše na jednu kartu a vydává se za slovenského uprchlíka. Zatímco ostatní uprchlíky čeká smrt v masovém hrobě v Kremničce, z Alexe, který si nechává říkat Janko, udělají fašisté svého „syna pluku“. Židovský chlapec je pak nucen pronásledovat své souvěrce a další odpůrce německého nacismu a slovenského fašismu. Teprve po několika měsících se mu podaří uprchnout. A po válce se stane klíčovým svědkem v procesu proti dopadeným příslušníkům Pohotovostních oddílů Hlinkových gard

Po letech se izraelský občan Alex Breuer vrací na stará místa, pátrá po lidech, kteří mu tehdy pomohli.

(Stopáž: 19 min.)

Večerní beseda pro veřejnost - Film „Bomba pro TGM“

18:00 - akce pro veřejnost

BOMBA PRO T.G. MASARYKA

Možná stačilo docela málo a první československý prezident se mohl stát obětí atentátu. Bylo to v roce 1921, kdy se TGM chystal na svou první velkou cestu na Moravu, Slovensko a tehdejší Podkarpatskou Rus. A právě na pomezí Slovenska a Podkarpatské Rusi na něho cekala skupina všeho schopných atentátníku. Proč TGM nakonec prezil? O tom vypráví teprve nedávno  objevený a dosud přísně utajený dokument.

K přednášce je promítán 28minutový dokumentární film.

► Neformálně vzdělávací workshop s Institutem terezínské iniciativy

DATUM: středa 7. listopadu 2018 ( již  2x rezervováno)
ČASY: 8:00 a 10:30
MÍSTO: NZDM Bouda, T.G. Masaryka 114
CÍLOVÁ SKUPINA: pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ (kapacita 2 x 20 osob)
LEKTORKA: Marie Smutná a kolektiv
ANOTACE: výběr z témat:

I.       Tématická oblast: Vyčlenění ze společnosti – příčiny, principy, důsledky

Cesta k holocaustu – „ghetto beze zdí“

Co je to „ghetto“? Co to může být „ghetto beze zdí“? Proč ghetto vzniká a jak funguje? Lze jeho vzniku předcházet? Na vybraných ukázkách z deníkových záznamů dětí, jejich pozdějších vzpomínek a dalších dokumentů hledají účastníci pod vedením lektora odpovědi na otázky, jak je možné vyloučit skupinu obyvatel z většinové společnosti a jaké důsledky to pro danou skupinu, ale i pro většinovou společnost může mít.

Vzdělávací cíle:

- žáci si sami definují pojem „ghetto“
- žáci promýšlejí dělení společnosti na „my“ a „oni“ – příčiny, důsledky
- žáci debatují mezi sebou o vlastních postojích a názorech
- žáci se seznamují se konkrétními deníkovými záznamy a vzpomínkami někdejších vrstevníků 
   na období před deportacemi
- žáci se zamýšlí nad historickou zodpovědností společnosti a reflexí vlastní minulosti

Pracovní metody: řízená diskuse a diskuse ohnisková (focus groups), četba textu s porozuměním, poslech rozhlasového pořadu, skupinová práce, čtením a psaním ke kritickému myšlení

II.    Tématická oblast: Lidská práva a jejich uplatnění – význam lidských práv v minulosti i současnosti

Zákon o potulných cikánech z roku 1927

V roce 1927 přijala demokratická Československá republika zákon č. 117 o potulných cikánech, který předurčil postavení romské menšiny až do doby protektorátních omezení. Účastnící workshopu diskutují ve skupinkách některé paragrafy tohoto zákona a konfrontují své názory s výňatky z tehdejší rozpravy v parlamentu. Debatují nad argumenty poslanců, kteří uváděli důvody proti přijetí zákona. Nese Česká republika historickou zodpovědnost za důsledky ze zákona plynoucí?

Vzdělávací cíle:
- žáci se seznamují se zákonem z roku 1927 o potulných cikánech a diskutují o jeho dopadech
- žáci se zamýšlí nad historickou zodpovědností společnosti a reflexí vlastní minulosti

Způsob práce: skupinová práce, práce s prameny – historickými dokumenty, práce s textem, diskuse, debatní metody

 

III.  Tématická oblast: Identita, předsudky a stereotypy

Menšinová škola

Anotace:

Aktivita se zabývá postavením kulturně odlišných menšin a možnostmi jejich integrování se do společnosti prostřednictvím škol a vzdělávání. Využívá příkladu menšinové školy, které fungovala v meziválečném Československu.

Vzdělávací cíle: na konci lekce žáci

• vyjmenují jednotlivé strategie, které mohou přispět k integraci menšiny (národnostní, kulturní, etnické) do okolní společnosti;
• znají židovskou menšinovou školu v první Československé republice a důvody jejího vzniku;
• dokáží vyjmenovat klady a zápory menšinových škol a zaujmout vlastní postoj k tomuto typu školy.

Metodické zařazení, použité techniky a metody: v rámci koncepce Čtením a psaním ke kritickému myšlení: T-graf,  E-U-R (evokace – uvědomění – reflexe), brainstorming, párové čtení, bod zlomu, dále četba s porozuměním, , týmová práce. V rámci metody Facing History and Ourselves je aktivity zařazena do bloků: Jedinec a společnost, My a oni, Historická studie.

►Výstava: „Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v ČR

TERMÍN: říjen a listopad 2018, od 4.10. do 15.11. bude výstava instalována na MÚ Kaplická 439

Prosíme pedagogy, aby se nám o umístění výstavy ozvali mailem nebo telefonicky, dle zájmu a možností, dohodneme konkrétní data umístění výstavy na Vašich školách.


Anotace: Putovní výstavu s názvem „Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v České republice“ připravil Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci s organizacemi Živá paměť, Antikomplex a Památník Flossenbürg. Autorem výstavy a celého konceptu projektu je německý historik Alfons Adam (Institut Terezínské iniciativy), na textech se dále podíleli Viola Jakschová (Živá paměť), Terezie Vávrová (Antikomplex) a Ivan Rous (Severočeské muzeum v Liberci). Výstava, jejíž příprava zabrala téměř dva roky, provede na 20 panelech návštěvníka 18 místy – městy, obcemi i opuštěnými oblastmi, na kterých byli během druhé světové války nuceni pracovat pro Třetí říši lidé z mnoha evropských zemí – Židé, Romové, Poláci ze Slezska, naverbovaní nebo zavlečení tzv. východní dělníci (Ostarbeiter), západoevropští civilní pracovníci, váleční zajatci. Nuceně nasazené pracovníky bylo možné nalézt v továrnách, na polích i na výstavbě silnic. Aktuální podoba míst je doprovozena výpověďmi pamětníků a původními historickými fotografiemi.

K výstavě jsou k dispozici pracovní listy a je tedy vítanou pomůckou při výuce dějepisu.

 

►Filmový minifestival

DATUM: úterý a středa  13. a 14. listopadu 2018
ČASY: 8:30 a 10:30
MÍSTO: NZDM Bouda, T.G. Masaryka 114, po domluvě lze uskutečnit přímo na škole
CÍLOVÁ SKUPINA: pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ (kapacita 4 x 20 osob)

Výběr z filmů:

Na jakých dětech záleží

Zajímají se romští rodiče o vzdělání svých dětí? Je začlenění romských dětí do běžných škol reálné? Jak se inkluze týká romských žáků a žákyň a jak se proinkluzivní principy rozvíjejí v sociálně vyloučených lokalitách? S čím se romské děti setkávají? Čemu musí čelit jejich rodiče? Snímek zachycuje zkušenosti konkrétních rodičů i jejich dětí s šikanou i podceňováním na některých českých školách, věnuje se tématu segregovaného školství a jeho vlivu na další budoucnost romských dětí. Současně ukazuje na příkladu jedné z britských škol, kam řada romských dětí z Česka i Slovenska po odchodu z vlasti chodí, jak může otevřené prostředí situaci a motivaci dětí změnit. Ty jsou v nové škole často úspěšné a mnoho z nich plánuje návazné studium. / 52 minut. 

Viva Cuba Libre

Režisér Jesse Acevedo odhaluje divákům odvrácenou stránku života na „ostrově svobody“, kterou v katalozích cestovních kanceláří nenalezneme. S myšlenkou hrozby vězení sleduje raperskou partu Los Aldeanos, která propůjčuje svůj hlas všem státem šikanovaným, neprávem stíhaným a týraným Kubáncům. Jejich hudbu vláda zakazuje, jejich koncerty se konají tajně v odlehlých částech země, sami rapeři čas od času končí ve vězení. Ideu svobody, kterou hudebníci šíří, však represe zastavit nedokáže. / 60 minut.

Punkový syndrom

Perrti, Toni, Kari a Sami z finské hudební skupiny Perrti Kurrikka's Name Day trpí, jak sami s úsměvem říkají, „punkovým syndromem“. Jejich kapela naplňuje s vtipem sobě vlastním upřímný punkový étos – dělat hudbu na vlastní pěst přes různá omezení a překážky. Snímek mapuje vzestup kapely od společných zkoušek a řady koncertů po nahrávání vysněného EP. Muzikanti také vyrážejí na hlasitou jízdu po klubech a festivalech, kde přes osobní šarvátky a různá životní zklamání nacházejí toužené pochopení u lidí z různých subkultur. Skrze svou hudbu čtyři kamarádi boří předsudky a hranice „normality“ - členové kapely jsou totiž mentálně hendikepovaní. Jejich texty se přitom věnují celospolečenským problémům i každodenním zážitkům: jak strašně nanic je chodit na pedikúru nebo žít v chráněném bydlení. Silná filmová výpověď o peripetiích čtyř muzikantů, kteří se rozhodli jít proti proudu vlastním životním stylem, získala cenu diváků na loňském ročníku festivalu v Tampere. / 85 minut. 
 
 

Jarní část

►Beseda s novinářem Tomášem Poláčkem o putování autostopem AfrikouTisková zpráva:

DATUM: čtvrtek 26. dubna 2018
ČASY: 10:30 – 12:00, zbývá jen 20 volných míst  13:00 – 14:30 + večerní beseda pro veřejnost 18:00
MÍSTO: Centrum studijních pobytů, I. nádvoří zámku Český Krumlov
CÍLOVÁ SKUPINA: 8. a 9. třída ZŠ, střední školy (kapacita 80 osob)

ANOTACE: Pražský novinář Tomáš Poláček, rodák z Prostějova, dříve pracoval pro MF Dnes, kam přispíval investigativními reportážemi, nyní je redaktorem magazínu Reportér. Zabývá se zejména obsáhlými rozhovory se zajímavými osobnostmi a neobvyklými reportážemi. Loni vyšel jeho knižní rozhovor se slavným jazzovým trumpetistou Laco Déczim "Totálně vytroubený mozek".
Od studentských let podnikal výpravy autostopem a tuto zálibu zužitkoval i v profesionální kariéře. V roce 2008 se stopem vydal na olympiádu do Pekingu, v roce 2015 absolvoval z Prahy cestu téměř kolem světa, přes Sibiř a oba americké kontinenty až do Ohňové země na jihu Argentiny, o které vyšla kniha “STOP - Světové tažení ochmelky Poláčka“.
Poslední cesta, kterou dle svých slov stopařskou kariéru uzavřel, se odehrála v roce 2017, na jehož konci oslavil 40. narozeniny. Plán byl vyjet z nejjižnějšího místa Afriky, Střelkového mysu, domů do Prahy na Střelecký ostrov. Vše nakonec dopadlo trochu jinak. O cestě vycházel Tomášův blog a články v měsíčníku Reportér a bude se jí týkat právě i naše beseda s jeho poutavým vyprávěním a promítáním fotografií."

► Promítání dokumentů s p. Stanislavem Motlem s následnou besedouTisková zpráva:

DATUM: čtvrtek 24. května 2018
ČAS:
10:30 – 12:00 - obsazeno 13:00 – 14:30 , zbývá 20 volných míst + večerní beseda pro veřejnost 18:00
MÍSTO: Městská knihovna, oddělení pro dospělé (Horní 155, Český Krumlov)
CÍLOVÁ SKUPINA: pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ (kapacita 40 osob)
LEKTOR: novinář, publicista a spisovatel Stanislav Motl

ANOTACE: Promítání tematických filmů s panem Stanislavem Motlem určené školním kolektivům.

10:30 pro žáky II. stupně ZŠ - obsazeno!

KALVÁRIE LIDICKÝCH LETCŮ

Stali se záminkou pro vyhlazení Lidic. Josef Horák a Josef Stříbrný. Lidičtí obyvatelé, stateční letci, kteří pět roků bojovali v řadách britského královského letectva proti nacistickému nepříteli. Co to bylo za muže, jaká byla jejich vojenská kariéra, jak se dostali do zahraničí? Co prožívali, když se dozvěděli o tragédii Lidic? A hlavně – proč po válce nemohli a hlavně nesměli v nových Lidicích žít? A co s nimi bylo po roce 1948?
Ve filmu vyprávějí mimo jiné britská manželka Josefa Horáka, dále manželka Josefa Stříbrného a příbuzní Josefa Horáka. Stopáž: 28 minut.
+
VLAK DO PEKLA
Píše se rok 1943. U Veletržního paláce se chystá další transport Židů. Čeká je cesta do Terezína. Je mezi nimi i osmiletý chlapec. Ten má za úkol pronést do vlaku značné množství cenností, včetně peněz. Nemá je však dobře schované, čehož si všimne jeden německý voják. Cennosti mu sice sebere, nicméně zařídí, aby chlapec do transportu nešel. Začíná boj o chlapcův život. Skrývá se po konspiračních bytech a nakonec se dostane až na Vsetínsko, kde se ho ujmou řádové sestry.
Po více než padesáti letech se někdejší chlapec, nyní zralý muž, Alfred Ševčík, vydává po stopách svých někdejších zachránců, lidí, kteří pro neznámého židovského chlapce riskovali to nejcennější co měli, své životy. Stopáž: 14 min.

 

NĚMCI PROTI HITLEROVI
(Natočeno podle knihy St. Motla „Válka před válkou“)
Byly jich, což možná leckdo ani neví,  tisíce. Tisíce Němců, žijících v našem pohraničí, kteří v době nástupu Adolfa Hitlera zachovali věrnost Československé republice. Mnozí z nich stáli v osmatřicátém roce v československých vojenských stejnokrojích na hranicích – připraveni bránit svou zemi.  Po uzavření potupné mnichovské dohody na podzim osmatřicátého roku, se některým německým antinacistům podařilo uprchnout před pomstou sudetoněmeckých henleinovců a německých nacistů do vnitrozemí. Zde i nadále pokračovali v boji proti Hitlerovi. Dramatická doba! Dramatické lidské osudy! Dramatické příběhy! Příběhy lidí, kteří se po válce dočkali od svých českých spoluobčanů spíše nevděku.
Dokumentární film (jediný tohoto druhu v ČR) zachycuje také dramatické události v našem pohraničí  v letech 1933 – 1938. Zabývá se vyhnáním Čechů, Židů a německých odpůrců nacismu z našeho pohraničí po mnichovské kapitulaci. Včetně konkrétních zločinů, které se v čs. pohraničí tehdy odehrávaly.
Stopáž:  52 minut.

► Večerní beseda pro veřejnost - Film VÝSTŘELY V MIAMI

DATUM: čtvrtek 24. května 2018
ČAS: 18:00 hodin
MÍSTO: 25.5. 2017 - Městská knihovna, oddělení pro dospělé (Horní 155, Český Krumlov)
CÍLOVÁ SKUPINA: dospělí – veřejnost (kapacita 40 osob)
LEKTOR: novinář, publicista a spisovatel Stanislav Motl

Vstup zdarma! Vzhledem k omezenému počtu míst pro večerní projekci budou upřednostněni ti, kteří se prostřednictvím e-mailu: icm@icmck.cz, nebo mobilu: 739 363 374 nahlásí.

VÝSTŘELY V MIAMI
„Byl charismatický. Ztělesnění energie a síly. Lidé toužili být mu nablízku. Chtěli ho následovat.“ Tato slova mi na podzim 2014 řekl v Chicagu, při natáčení filmového dokumentu o Antonínu Čermákovi, jeho vnuk Anton Cermak Kerner. Antonín Čermák byl výjimečný Čech, který vystoupal do vysokých pater americké politiky. Muž, který již od svých jedenácti let musel tvrdě pracovat, aby měl vůbec co jíst. Člověk mimořádné vůle, který dokázal po nocích vystudovat a obstát v dravém podnikatelském světě, aby si splnil svůj americký sen… V roce 1931 se stal starostou Chicaga. O dva roky později podlehl atentátu. To když v Miami vítal amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta. Střelcem byl italský přistěhovalec Giuseppe Zangara. Střílel na prezidenta? Nebo měl zájem na likvidaci Čermáka, kterému se  krátce předtím podařilo uvrhnout za mříže mafiána Al Capona? To je dodnes záhadou.
Stopáž: 55 minut.

►Výstava: „Motýla jsem tu neviděl“ Výstava Židovského muzea PrahaPlakát-

DATUM: pro školy bude k dispozici od 1.4. do 7.6., a to v intervalu 2 – 3 týdny dle domluvy, v termínu 8.6. – 28.6. bude výstava instalována v prostorách Městského úřadu, Kaplická 439
PARAMETRY: 20 panelů (výška 200 cm, šířka 100 cm) na roll-up stojanech

V případě zájmu o umístění výstavy prosíme o individuální rezervaci e-mailem nebo telefonicky, nepoužívejte prosím přihlášku na poslední stránce.

ANOTACE: Snahou této výstavy je především přiblížit skrze dochované dětské kresby svět těch nejmenších, kteří se stali během druhé světové války vězni v terezínském ghettu.

Od konce listopadu 1941 začaly být organizovány masové transporty Židů do nově zřízeného Ghetta Terezín. Město Terezín – původně vojenská pevnost - bylo koncem roku 1941 přeměněno na transitní koncentrační tábor. Zde měli být shromažďováni před cestou do vyhlazovacích táborů především Židé z Protektorátu Čechy a Morava. Terezín se stal přestupní stanicí na smrt pro desítky tisíc lidí.
Mezi nimi bylo také okolo 11 000 dětí a mladých lidí. Židovská samospráva usilovala o to, aby dětem v ghettu vytvořila snesitelné podmínky. Nejdůležitější otázkou i nadále zůstávala výuka, tolik potřebná pro uchování a další rozvíjení etických, estetických a intelektuálních hodnot, součástí které byly také hodiny kreslení vedené Friedl Dicker-Brandeisovou (1898-1944).
Sbírka dětských kreseb, která vznikla v  období necelých dvou let (1942-1944), je ojedinělou a nejrozsáhlejší na světě. Čítá na 4 500 prací. Snahou této výstavy je proto především přiblížit skrze dochované dětské kresby svět těch nejmenších, kteří se stali během druhé světové války vězni v terezínském ghettu.

►Neformálně vzdělávací workshopy Muzea romské kultury Brno

DATUM: pátek 20. dubna 2018
ČASY: 8:00 – 10:00  -obsazeno a 10:30 – 12:30
MÍSTO: NZDM Bouda, T.G. Masaryka 114 (Špičák), Č. Krumlov
CÍLOVÁ SKUPINA: 2. stupeň ZŠ (kapacita 2 x 30 osob)
LEKTOR: lektor Muzea romské kultury
HODINOVÁ DOTACE PROGRAMU: 2 hodiny

PRO NEMOC ZRUŠENO!

Programy na výběr:

„Příběh Romů“
Žáci interaktivní formou objeví stěžejní momenty romské historie, seznámí se krátce s romským jazykem a dozvědí se zajímavosti z tradic a kultury Romů. V programu jsou využity prvky dramatické výchovy, kritického myšlení a audiovizuální a fotografické dokumenty. Děti budou vedeni k samostatné práci a úvaze.

„Národ bez hranic“
Interaktivní program, který se zabývá nedávnými dějinami a současností a představuje tedy současné umění, kulturu, jazyk a osobnosti. Pojednává též o identitě Romů v současné společnosti.

Výběr programu bude také přizpůsoben věků dětí ze tříd, které se workshopu zúčastní.  

►Workshop s knihou „Pohrátky“ - autorské čtení / beseda o tom, jak vzniká kniha / tvořivá dílna s knihami „Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka“ a „Kukadýlko“.


DATUM: středa 9. května 2018
ČAS:  9:00 – 10:30 obsazeno; 10:30 – 12:00 - obsazeno
MÍSTO: přímo u vás ve školce/škole ve větší třídě
DOTACE PROGRAMU: 90 minut
CÍLOVÁ SKUPINA: děti z MŠ (3–5 let), žáci I. Stupně ZŠ (1. – 5. třída

O KNIHÁCH:
„Pohrátky“
Třináct pohádkových příběhů vás zavede na různá místa naší překrásné a pestré planety Země. Průvodcem vám bude kouzelný pavouček Vincek, jehož velkým snem je objevovat a poznávat.
Příběhy jsou velmi různorodé, něco je však přeci jen všechny spojuje – hrátky se slovíčky, zvukomalebnost, poznávání zvuků, slov a vět z různých jazyků, láska ke všemu a všem.

Cílem knihy je přivést ke spolupráci malé a velké. Hrát si se slovy, jazykem, příběhy. Učit se naslouchat, komunikovat, společně tvořit. Podpořit vědomí vlastní kultury a tradic. Rozvíjet cit pro jazyk – jak mateřský, tak i jazyky cizí, stejně jako vést k otevřenosti, vnímavosti a radosti z poznávání ostatních kultur. Dát prostor rozvoji dílčích učebních dovedností a environmentální výchově. Přiblížit hodnoty jako tolerance, solidarita, humanismus. Podpořit v dětech i dospělých hravost, porozumění a tvořivý přístup nejen k jazykům.

„Kukadýlko“
Kniha vznikla ve spolupráci s Ferdinandem Lefflerem, zahradním architektem a zakladatelem atelieru Flera. Příběh o svobodě a opravdovosti, o přírodních bytostech, o tom, jak zůstat sám sebou. Příběh Kukadýlka pohladí na duši jak dospělé, tak i děti. Každý v něm najde právě to, co potřebuje. Vede nás k zamyšlení nad opravdovostí našich životů a pravdivostí našich činů.

ANOTACE: Obsahem workshopu je interaktivní představení knížek „Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka a knihy Kukadýlko“. Společně je prolistujeme a povíme si stručně o tom, jak vznikly, kdo se na nich podílel a o čem jsou. Scénicky přečteme vybranou ukázku a další ukázku ztvárníme poloimprovizačním minidivadýlkem, do kterého všechny přítomné zapojíme. Na tuto první část navážeme tvořivou dílnou (výtvarnou, pohybovou, jazykovou, rytmickou, hudební - dle zájmu skupiny) související s předchozím tématem příběhu.

LEKTOŘI:  autorka knih Pavla (Soletka) Krátká a ilustrátorka Marie Snášelová ŠtorkováZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA JARNÍ AKTIVITY PROGRAMU 2018

Přihlášku, prosíme, vyplňte, potvrďte a doručte v originální podobě osobně/poštou na adresu organizátorů projektu nebo originál přihlášky naskenujte a zašlete na emailovou adresu organizátorů s podpisy.
Vaše závazné přihlášky zasílejte organizátorům do 29.3.2018.

Kontakty na organizátora: 
CPDM, o.p.s.                                     
Projektové pracoviště ICM
Jan Čermák a Jana Svobodová
Špičák – T. G. Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov  
TELEFON:380 712 427, 739 363 374 
E-MAIL:icm@icmck.cz   
                                     

               

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha