Mezinárodní organizace

               

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mezinarodni_organizace

Organizace spojených národů

- OSN United Nations Organization
- mezinárodní organizace, která má za cíl zachovat mezinárodní mír a bezpečnost a zajistit spolupráci mezi státy. Členové OSN jsou téměř všechny státy světa a její odborné organizace jsou například: UNESCO, WHO, WTO, UNICEF,..                  
http://www.un.org

Severoatlantická aliance

- euroatlantická mezinárodní vojenská organizace, která vznikla v roce 1949 podepsáním Washingtonské smlouvy
- NATO North Atlantic Treaty Organization
http://www.nato.int/cps/en/SID-3653F5B4-08F08D9C/natolive/what_is_nato.htm

Rada Evropy

- vznik v roce 1949, v součnasnosti sdružuje Rada Evropy 47 států Evropy
- Council of Europe, CE
http://www.coe.int/

Mezinárodní organizace kriminální policie

- International Criminal Police Organization, INTERPOL
http://www.interpol.int/

Organizace pro hospodářskou spolupráci a obchod

- Organization for Economic Co-operation and Development, OECD
- vznik v roce 1961 a koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí
http://www.oecd.org/home/0,3675,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

- Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE

Dětský fond organizace spojených národů UNICEF

- největší světová organizace, která se zabívá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí, vznik je datován v roce 1945
http://www.unicef.cz/
http://www.unicef.org/

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu

- hlevním cílem této organizace je udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury
- UN Educational Scientific and Cultural Organization, UNESCO
http://www.unesco.org/new/en/unesco/

Světová zdravotnická organizace

- World Health Organization, WHO
http://www.who.int/en/

     

 
Světová obchodní organizace

- World Trade Organization, WTO

Greenpeace

- kontroverzní nevládní organizace bojující za zachování a ochranu životního prostředí
http://www.greenpeace.org/czech/
http://www.greenpeace.org/international/

Evropský parlament mládeže

- nepolitická a nevýdělečná mezinárodní organizace, která pořádá různé konference, kde mohou mladí lidé diskutovat o tématech evropské politiky. Tato organizace byla založena v roce 1998 ve Francii
http://www.eyp.cz/

Privacy international

- nezisková organizace, která vznikla v roce 1990, má za cíl dohlížet nad dozorem ze strany vlády a korporací
https://www.privacyinternational.org/

Transparency international

- mezinárodní nezisková nevládní organizace bojující proti korupci, vznikla v roce 1993 v Německu
http://transparency.org/
http://www.transparency.cz/

Amnesty international

- hnutí monitorující porušování lidských práv a zabívá se kampaněmi proti jejich porušování
http://www.amnesty.org/
http://www.amnesty.cz/

Evropská Unie EU

http://europa.eu/index_cs.htm


Evropské školy
Hlavním smyslem Evropských škol je zajistit vzdělávání pro děti pracovníků institucí Evropské unie. Na Evropských školách jsou vzdělávány nejen děti pracovníků institucí EU, ale také děti pracovníků ze stálých reprezentací a dalších zastoupení. Pro tyto děti (začleněné do tzv. kategorie I) je vzdělávání na Evropských školách bezplatné. To platí i pro děti učitelů a administrativních pracovníků školy. Evropské školy mohou navštěvovat také děti pracovníků soukromých společností, a to na základě smluv uzavřených s Nejvyšší radou Evropských škol. V tomto případě tyto soukromé společnosti hradí školné, jehož výše je dohodnuta ve smlouvě. Na Evropských školách mohou být vzdělávány i děti ostatních osob, které však mohou navštěvovat Evropské školy jen v případě volných kapacit. Rodiče těchto dětí pak platí školné v plné výši. Česká republika přistoupila k Úmluvě o statutu Evropských škol v roce 2004, české sekce byly zřízeny na Evropských školách v Bruselu III a Lucemburku.


http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/zakladni-informace-o-evropskych-skolach?lang=1&ref=m&source=email


 

 

Aktualizace: 11. 1. 2018, Jana Svobodová

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATON